Pejabat Fungsional

Panitera Pengganti

HANAFI Nama : Hanafi, S.H
NIP : 19851212 201403 1 003
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I / III.b
Jabatan : Panitera Pengganti

Jurusita

MUH SAMSUL MAARIF Nama : Moh. Samsul Ma'arif, S.E
NIP : 19820506 200604 1 005
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda / III.a
Jabatan : Jurusita

MOTTO KAMI :

PROFESIONAL, AKUNTABLE, SELEKTIF, TRANSPARAN, INOVATIF

(PASTI)